MARGHERITA 7,00 €
tomato sauce, fresh mozzarella cheese, basil