MARGHERITA 6,50 €
tomato sauce, fresh mozzarella cheese, basil