DIAVOLA 8,50 €
tomato sauce, fresh mozzarella cheese, spicy salami