DIAVOLA 8,00 €
tomato sauce, fresh mozzarella cheese, spicy salami